Historia katedry

W marcu 2013 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy Sekretarzem Generalnym UNESCO Iriną Bokovą a Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. zw. hab. Markiem Bojarskim została powołana w Uniwersytecie Wrocławskim międzynarodowa Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Lifelong Guidance and Counseling). Uczelnie partnerskie, które utworzyły katedrę to Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle (INETOP- Francja), Uniwersytet w Buenos Aires (Argentyna), Uniwersytet Koudougou (Burkina Faso). Kierownikiem Katedry został światowej sławy prof. dr hab. Jean Guichard (INETOP - Francja).

Inicjatywa ta zrodziła się w kontekście przeobrażeń społecznych, kulturowych i ekonomicznych współczesnego, niejednoznacznego i skomplikowanego świata. Segmentacja rynku pracy spowodowała, że coraz więcej osób doświadcza w swoim życiu okresów trudnych, które hamują rozwój zawodowy i uniemożliwiają godne życie. Zmiany w systemach organizacji pracy sprawiły natomiast, że od pracowników wymagane są inne kompetencje niż jeszcze niedawno, co z kolei wymusza zmiany w zakresie przygotowania do roli zawodowej. Dlatego też tak istotna we współczesnym świecie staje się realizacja idei edukacji dostępnej dla wszystkich i uczenia się przez całe życie oraz wyrównywania szans życiowych. Edukacji takiej towarzyszy działanie wspierające w postaci poradnictwa zawodowego/poradnictwa kariery. 

Liczne dokumenty podkreślają znaczenie działań podejmowanych w tych obszarach życia społecznego. Komunikat Komisji Europejskiej Wdrożenie w Europie idei kształcenia przez całe życie (Making a European Area of Lifelong Learning a Reality) (2001) określił poradnictwo zawodowe mianem kręgosłupa dla rozwoju i wdrażania strategii kształcenia przez całe życie na poziomie państwowym oraz jako obszar priorytetowy dla działań na poziomie państwowym i europejskim. Rada Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyjęła rezolucję w dziedzinie poradnictwa zawodowego (Guidance throughout life in Europe), czyniąc je istotnym elementem strategii edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnieniowych,  przyczyniających się do tworzenia społeczeństwa wiedzy. Raport dotyczący wdrażania Strategii Lizbońskiej (Edukacja i szkolenia 2010: sukces Strategii lizbońskiej zależy od pilnych reform) ukazuje poradnictwo zawodowe jako jeden z kluczowych czynników przy kreowaniu otwartych, atrakcyjnych i dostępnych systemów kształcenia. Ponadto raport ten wzywa do wzmocnienia roli, jakości i koordynacji usług doradczych, wspierających kształcenie na każdym poziomie wiekowym i w różnych środowiskach oraz ułatwiających wszystkim obywatelom kierowanie własną edukacją i rozwojem zawodowym (Sultana, 2004).
Inicjatywy podejmowane w tym obszarze nabierają szczególnej rangi, zwłaszcza, gdy uwzględni się te grupy społeczne, które są defaworyzowane, marginalizowane czy dyskryminowane. Chodzi głównie o osoby młode (głównie te, które opuściły szkoły, nie posiadając żadnego dyplomu czy certyfikatu zawodowego), kobiety (powracające po okresach przerw na rynek pracy), osoby starsze oraz imigrantów. 

Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego wspierając upowszechnianie edukacji, wyrównywanie szans życiowych, tworzenie systemów otwartych, optymalizację wyborów edukacyjnych i zawodowych może przyczynić się do emancypacji i społecznego awansu wskazanych grup społecznych. Będzie mogła to zrobić tym bardziej, jeśli połączone zostaną wysiłki wielu zespołów badawczych, które na całym świecie angażują się w prowadzenie działań na rzecz znoszenia barier i nierówności społecznych (szczególnie wynikających z różnicy wieku i płci) oraz w rozwój i zarządzanie kompetencjami. Jej zadaniem jest promowanie zintegrowanego systemu badań, możliwości kształcenia się przez całe życie, informacji i dokumentacji w dziedzinie poradnictwa edukacyjnego-zawodowego. W ten sposób działalność Katedry wpisuje się w realizację priorytetów UNESCO.

Program UNITWIN/UNESCO, w ramach którego powoływane są katedry na całym świecie, umożliwia współpracę między badaczami renomowanych światowych uniwersytetów i instytucji kształcenia wyższego w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej oraz w innych regionach świata. Współpraca wielu partnerów pozwala na transfer wiedzy ponad granicami krajów, wspomaga także rozwój innowacyjnych programów kształcenia przeznaczonych dla doradców oraz umożliwia uruchomianie takich usług, jak kształcenie na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl