Konferencja we Wrocławiu 2016


KONSTRUOWANIE KARIERY I LIFE DESIGN NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GODNEJ PRACY


Wrocław, 6 - 8 czerwca 2016

Celem działań podejmowanych w obszarze poradnictwa kariery i Life Design jest pomaganie osobom i / lub społeczności w radzeniu sobie z problemami projektowania kariery i życia. Biorąc pod uwagę niepokojące zjawiska, jak nieuniknione konsekwencje gwałtownego wzrostu światowej populacji, starzenie się Europy, nadmierna konsumpcja, eskalacja nierówności między bogatymi a biednymi, deficyt godnej pracy, rosnąca liczba prekariatu, a także nieodwracalne zużycie zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne, istotne stają się pytania:

  • Czy działania doradcze mają jedynie przygotować najlepszych pracowników dla firm, w których priorytetem jest kreowanie wzrostu wydajności?
  • Czy ich celem jest pomaganie ludziom w osiągnięciu i prowadzeniu dobrego życia, poprzez wspieranie w stawaniu się i odpowiadaniu na ich potrzeby, oczekiwania, pragnienia samorealizacji?
  • Czy może raczej powinny one również wspierać jednostki i społeczności w radzeniu sobie z globalnymi kryzysami, przed jakimi stoi ludzkość w erze antropocenu, które coraz bardziej odciskają się na życiu przeważającej części ludzkości?
  • Czy działania prowadzone w modelu konstruowania kariery i życia mogą przygotowywać ludzi do uczestniczenia w rozwiązywaniu tych kryzysów?
  • Jeśli tak, co należy w tym celu zmienić w obecnych działaniach i jakie nowe działania opracować?

Uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w warsztatach (grupach roboczych) bądź w sesjach tematycznych/sympozjach. W ramach warsztatów powstaną grupy, złożone z 10-15 uczestników mówiących tym samym językiem, którzy będą rozpatrywać kluczowe pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, niektórzy mogą także przedstawić krótkie prezentacje. W trakcie paralelnych sesji tematycznych możliwe są krótkie prezentacje i referaty. Wnioski z warsztatów i sesji tematycznych/sympozjów zostaną przedstawione i omówione na sesji plenarnej.

Konferencja współfinansowana przez Fundację KGHM POLSKA MIEDŹ

fundacja kghm polskamiedz

Zagadnienia szczegółowe:

  • Konstruowanie kariery i życia – sens i znaczenie w kontekście dążeń do zrównoważonego rozwoju i godnej pracy;
  • Konstruowanie kariery i życia w kontekstach międzykulturowych;
  • Konstruowanie kariery i życia a kształcenie zawodowe;
  • Konstruowanie życia a edukacja i profilaktyka;
  • Konstruowanie życia na rzecz jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym.
logo ESVDC
ecadoc  logo NTP

 

komitet1

Honorowy patronat

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin
Senator RP - Jarosław Obremski
J.M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Marek Bojarski
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. dr hab. Elżbieta Kościk
Polski Komitet UNESCO

Szczegółowy program konferencji

Poniedziałek, 6 czerwca 2016

Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15
Wprowadzenie dr Violetta Podgórna i dr Marek Podgórny (University of Wrocław, Poland)

Uroczyste otwarcie konferencji:
Pan Jarosław Obremski – Senator RP
prof. dr hab. Adam Bojarski – Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Prodziekan WNHiP

Sesja plenarna
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński (University of Wrocław, Poland)

09.15 – 09.35 Wprowadzenie do konferencji - Prof. Jean Guichard (UNESCO Chair Holder, University of Wrocław, Poland & CNAM, Paris, France), Prof. Laura Nota (President of ESVDC), Dr Violetta Podgórna (University of Wrocław, Poland)

09.35 – 10.15 Wykład plenarny. Prof. Christian Arnsperger (University of Lausanne, Switzerland): Podejmowanie zrównoważonych wyborów życiowych i zawodowych: spojrzenie z perspektywy ekonomiki egzystencjalnej

10.15 – 10.45 Wykład plenarny – Prof. Magdalena Piorunek (University of Poznań, Poland): Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery. Perspektywa całożyciowego zrównoważonego rozwoju jednostki

10.45 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 11.45 Wykład plenarny Prof. Jean Guichard (UNESCO Chair Holder, University of Wrocław, Poland & CNAM, Paris, France): Od godnej pracy do etyki ludzkiej pracy. W poszukiwaniu podstaw edukacji i doradztwa w konstruowaniu kariery w XXI wieku

11.45 – 13.15 Dyskusja panelowa prowadzona przez Prof. Rachel Mulvey (University of East London, UK).

Czy poradnictwo w konstruowaniu kariery i życia powinno przyczyniać się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz rozpowszechnienia godnej pracy na całym świecie (a jeśli tak: jak można tego dokonać?)?

Uczestnicy:
- Prof. Kobus Maree (University of Pretoria, South Africa): Jakiej wiedzy na ten temat dostarcza nam konferencja we Florencji?
- Prof. Jacques Pouyaud (University of Bordeaux, France): Jakiej wiedzy na ten temat dostarcza nam konferencja we Florencji?
- Prof. Annamaria Di Fabio (University of Florence, Italy): Jakiej wiedzy na ten temat dostarcza nam konferencja we Florencji?
- Prof. David Blustein (Boston College, USA): Jakiej wiedzy na ten temat dostarcza nam konferencja we Florencji?
- Prof. Maria Eduarda Duarte (University of Lisbon, Portugal): Co uważa na ten temat 16. sekcja IAAP?
- Prof. Laura Nota (University of Padua, Italy): How does ESVDC consider this issue?

14.30 – 16.00 Sekcje tematyczne
Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1

Jakie działania w ramach poradnictwa w konstruowaniu kariery i życia mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju oraz rozpowszechnieniu godnej pracy na całym świecie? Jak wypracowywać, wdrażać i oceniać takie działania?

Sekcja 1 (poniedziałek, 14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, sala 39/ wtorek, 09.45 – 11.30, 12.00 – 14.00, sala 32)
Język: angielski
Działania w ramach poradnictwa w konstruowaniu kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy
Moderator: Dr Filomena Parada
Reporter: Dr Marta Rabikowska

Prof. Timo Spangar (Spangar Negotiations Co, Finland )
Konieczność przedefiniowania poradnictwo kariery w obliczu nowych wyzwań życiowych klientów, hybrydycznego życia zawodowego oraz nowego poziomu współpracy

Prof. Gabriela Aisenson; Viviana Valenzuela (University of Buenos Aires)
Koncepcja „Interrogating Life Project". Próby wypracowania zrównoważonych ścieżek życia i godnego uczestnictwa społecznego wśród zagrożonej młodzieży

Dr Marta Rabikowska (University of Hertfordshire, School of Creative Arts, UK)
Kształcenie przedsiębiorczości/zatrudnialności w programach nauczania szkól wyższych

Dr Filomena Parada (Center for Psychology at University of Porto – CPUP, Portugal))
Bezrobocie i niestabilność zatrudnienia wśród młodzieży. Planowanie badań i działań w oparciu o teorie działań kontekstowych

Dr Beata Jakimiuk, (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Model zawodowej realizacji. Perspektywa indywidualnych wartości i postaw

Dominique HOCQUARD, Elisabeth PERRIN (ACOP-France)
Instrumenty doradztwa zawodowego wczoraj, dziś i jutro. Społeczno-historyczne podejście do praktyki poradniczej

Jakub Sokolnicki (University of Warsaw, Poland)
Wymiana informacji miedzy instytucjami szkolnictwa a rynkiem pracy. Rola systemu monitorowania karier absolwentów na uczelniach medycznych w Polsce

Sekcja 2 (poniedziałek, 14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, sala 59 / wtorek, 09.45 – 11.30, 12.00 – 14.00, sala 52)
Język: angielski
Godna praca dla starszych pracowników: na czym polega problem? Światowe zmiany demograficzne, trendy w rozwoju siły roboczej oraz umiejętności
Moderator: Prof. Lyn Barham,
Reporter: Prof. Czesław Noworol

Prof. Czesław Noworol (Jagiellonian University, Cracow, Poland), Prof. Lyn Barham (National Institute for Career Education and Counselling - NICEC, UK)
Godna praca dla starszych pracowników: na czym polega problem? Wprowadzenie do światowych zmian demograficznych, trendów w rozwoju siły roboczej oraz umiejętności

Prof. Czesław Noworol (Jagiellonian University, Cracow, Poland)
Godna praca dla starszych pracowników. Czy elastyczne formy zatrudnienia mogą przedłużyć aktywność zawodową starszych pracowników?

Prof. Lyn Barham (National Institute for Career Education and Counselling - NICEC, UK)
Godna praca dla starszych pracowników. Co motywuje, zachęca i zniechęca starszych pracowników?

Prof. Christian Heslon (University of Angers, France)
Konstruowanie kariery i życia - sprawiedliwe i zrównoważone podejście w ramach modelu psychologii starzenia się

Prof. David Blustein (Boston College, USA)
Dyskusja: model psychologii pracowania a starsi pracownicy – pierwsze refleksje

Sekcja 3 (poniedziałek, 14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, sala 16 / wtorek, 09.45 – 11.30, 12.00 – 14.00, Czytelnia)
Język: angielski
Działania w ramach konstruowaniu kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy
Moderator: Prof. Maria Paula Paixão
Reporter: Dr Agnieszka Zembrzuska

Prof. Maria Paula Paixão (University of Coimbra, Portugal)
Poradnictwo konstruowania kariery i życia. Różnorodność ścieżek osobistego rozwoju

Vanja Međugorac, Dr Iva Šverko, & Dr Toni Babarović (Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Croatia)
Społeczny model kognitywny wyborów zawodowych na rzecz równowagi

Dr Toni Babarović, Dr Iva Šverko, & Iva Černja (Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Croatia)
Wybory i rozwój zawodowy młodzieży z grup społecznie zaniedbanych

Dr Iva Šverko, Dr Toni Babarović, & Vanja Međugorac (Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Croatia)
Zainteresowania zawodowe a równowaga. Nowe, kształtujące się pole zainteresowań

Dr Agnieszka Zembrzuska (DSW, Wrocław, Poland)
Nauczyciel jako doradca – doradzanie młodym ludziom w niestabilnym świecie

Sekcja 4 (Poniedziałek, 14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, Sala 18 / Wtorek 09.45 – 11.30, 12.00 – 14.00, Sala 53)
Język: angielski/francuski
Moderator: Prof. Jean-Pierre Dauwalder
Reporter : Prof. Raoul Van Esbroeck

Część I
Język: angielski
Europejski program doktorancki ECADOC: Korzenie, stan obecny i plany na przyszłość
Moderator : Prof. Jérȏme Rossier (University of Lausanne, Switzerland)

Prof. Jean-Pierre Dauwalder (University of Lausanne, Switzerland)
Strategiczne wyzwania projektu ECADOC

Dr Caroline Arnoux & Marie Line Robinet (Cnam, Paris, France)
Doświadczenia doktorantów uczestniczących w szkole letniej ECADOC

Prof. Salvatore Soresi, Prof. Laura Nota, Sara Santilli, Ilaria Di Maggio (University of Padua, Italy)
Projekty współpracy badawczej. Idee, działania, modele współpracy

Prof. Rie Thomsen (University of Southern Denmark, Denmark)
Wsparcie dla początkujących badaczy w programie ECADOC – zbiorowa superwizja akademicka

Chiara Annovazzi (University of Milano-Bicocca, Italy), Dr Maria Cristina Ginevra (University of Milano-Bicocca, Italy) Andronikos Kaliris (University of Athens, Greece), Ernesto Lodi (University of Sassari, Italy), & Dr Laurent Sovet, (Cnam, Paris, France)
Współpraca badawcza młodych europejskich naukowców nad problematyka konstruowania życia

Część II
Język: angielski
Działania poradnictwa konstruowania życia wsród różnych środowisk we Francji
Moderator: Dr Laurent Sovet, Prof. Valérie Cohen-Scali (INETOP-CNAM, Paris, France)

Marie-Line Robinet (INETOP-CNAM, Paris, France)
„Ja" I inni w trakcie wywiadu poradniczego w modelu konstruktywistycznym

Dr Caroline Arnoux-Nicolas, Dr Laurent Sovet, Dr Lin Lhotellier, & Nadia Baatouche Scali (INETOP-CNAM, Paris, France)
Skupione na znaczeniu działania poradnictwa kariery wsród studentów – innowacyjna metoda w modelu równowagi

Dr Laurent Sovet, Jennifer Vignaud (INETOP-CNAM, Paris, France)
Działania poradnictwa kariery wsród „neetów" na Wyspie Reunion. Perspektywa konstruowania życia

Noureddine Kheloufi (INETOP-CNAM, Paris, France)
Podejście interkulturowe w poradnictwie kariery dla migrantów

Część III
Język: francuski
Konstruowanie i przekształcanie znaczeń pracy wśród młodzieży
Moderator: Prof. Valerie Cohen-Scali, Prof. Jacques Pouyaud, Prof. Christian Heslon

Prof. Christian Heslon (University of Angers, France)
Le rapport au travail des jeunes : approches théoriques

Prof. Valérie Cohen-Scali (CNAM, Paris, France)
Le rapport au travail des jeunes : méthodologie

Prof. Jacques Pouyaud (University of Bordeaux, France)
Le rapport au travail des jeunes : étude de cas

Dr Thi-Van PATILLON, (CNAM, Paris, France)
Intentionnalité, Identité et Sens : Etudes monographiques d'étudiants en devenir

Ludovic PINARD (University of Lorraine, France)
Alternance et orientation – Une exploration de l'élaboration du projet professionnel des alternant-e-s engagé-e-s dans les formations BAC+2 en France

Sekcja 5, Aula
(Poniedziałek, 14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, Wtorek 09.45 – 11.30, 12.00 – 14.00)
Język: angielski i polski
Konstruowanie życia i kariery a równowaga
Moderator : Prof. Annamaria Di Fabio, Prof. Kobus Maree
Reporter: Prof. David Blustein

Część I
Język: angielski i polski
Praca – kariera – rynek pracy w kontekście zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju jednostek
Moderator : Prof. Magdalena Piorunek

Prof. Gudbjörg Vilhjálmsdóttir (University of Iceland, Reykjavík, Iceland)
Zapobieganie porzucaniu szkoły. Edukacja kariery i poradnictwo grupowe

Prof. Robert Geisler (University of Opole, Poland)
Innowacyjne narzędzie kariery w erze ponowoczesności I post-fordyzmu. „The Coaching Maps" a konstruowanie życia

Dr Joanna Kozielska, (University of Poznań, Poland)
Edukacyjno-zawodowe plany młodzieży gimnazjalnej w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy. Komunikat z badań

Dr Agnieszka Skowrońska-Pućka (University of Poznań, Poland)
Zrównoważony rozwój a grupy defaworyzowane. Praca-rynek-kariera w biografiach wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dr Małgorzata Oleniacz (DSW, Wrocław, Poland)
Studenci z niepełnosprawnościami w przestrzeni uniwersyteckiej. Pomoc, wsparcie, poradnictwo

Barbara Kowalczyk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland)
Poradnictwo zawodowe dla zrównoważonego rozwoju – cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Część II
Język: angielski i polski
Konstruowanie życia i kariery a równowaga
Moderator : Prof. Annamaria Di Fabio, Prof. Kobus Maree, Prof. Prof. Bożena Wojtasik

Prof. Annamaria Di Fabio (University of Florence, Italy)
Konsturowanie osobistego projektu: Wyzwania równowagi

Prof. Kobus Maree (University of Pretoria)
Demonstracja praktycznego zastosowania i równowagi konstruowania kariery i życia

Prof. Marcelo Afonso Ribeiro (University of São Paulo, Brazil )
Propozycja działań interkulturowego poradnictwa w obliczu zagrożeń psychospołecznych

Prof. Jacques POUYAUD (University of Bordeaux, France)
Konstruowanie siebie a uwarunkowania czasowe. Zrównoważone procesy w dialogach poradnictwa konstruowania życia

Prof. Bożena Wojtasik (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
Pomoc doradcy w konstruowaniu kariery na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy

Prof. Alicja Czerkawska (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
Oswajanie konfliktów egzystencjalnych w poradnictwie

Dr Joanna Minta (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
(Nie)obecność poradnictwa kariery w konstruowaniu kariery przez młodych dorosłych

Część III
Język: angielski i polski
Poradnictwo konstruowania kariery i życia
Moderator: Prof. Bożena Wojtasik

Prof. Jolanta Lenart (University of Rzeszów, Poland)
Poradnictwo zawodowe potrzebne, ale niepotrzebne szkole

Prof. Elżebieta Siarkiewicz (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
Poradnictwo w biegu życia jako preformatywny projekt

Dr Ewa Dębska (University of Warsaw, Poland)
Doradca w konfrontacji z "nenufarową rzeczywistością"

Dr Marta Rabikowska (University of Hertfordshire, School of Creative Arts, UK)
Przestawienie wstępnych wyników projektu badawczego Strategie Radzenia Sobie Wśród Kreatywnych Praktyków w pierwszym roku po ukończeniu studiów

Dr Henryk Jarosiewicz (Insitute of Psychology, University of Wrocław, Poland)
Diagnoza typu aktywności zawodowej młodzieży szkół średnich: narzędzia i interpretacja

Evan Faidley (Kent State University Exploratory Advising Center, USA)
Poradnictwo poprzez program nauczania – forma wdrażania poradnictwa kariery

16.00 – 16.30 Przerwa na kawę

16.30 – 18.00 Sekcje tematyczne cd.

Wtorek, 7 czerwca 2016
Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, Aula

09.00 – 09.45 Wykład plenarny. Prof. Maria Eduarda Duarte: Poradnictwo konstruowania życia: fakty i utopie (University of Lisbon, Portugal)

09.45 – 11.30 Sekcje tematyczne (cd.)

12.00 – 14.00 Sekcje tematyczne (cd.)

15.00 – 17.15 Sesja sprawozdawcza moderowana przez Prof. Jérôme'a Rossiera (University of Lausanne, Switzerland): Sprawozdawcy przestawiają zwięzłe relacje z wniosków warsztatów i sympozjów. Relacje te komentują Prof. Rachel Mulvey (University of East London, UK) oraz "Grand Témoin": Prof. David Blustein (Boston College, USA ). Dyskusja z udziałem publiczności.

17.45 – 18.45 Koncepcja stosunku do pracy: Międzynarodowe badania nad wyobrażeniami pracy wsród ludzi– sesja tematyczna moderowane przez Prof. Geneviève Fournier (Laval University, Québec-Canada)& Prof. Valérie Cohen Scali (INETOP-CNAM, Paris, France)
Prof. Gabriela Aisenson (University of Buenos Aires, Argentina)
Prof. Annamaria Di Fabio (University of Florence, Italy):
Prof. Kobus Maree (University of Pretoria, South Africa):
Prof. Jonas Masdonati (University of Lausanne, Switzerland)
Prof. Marcelo Ribeiro (University of São Paulo, Brazil)

Podsumowanie

Środa, 8 czerwca 2016
Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, Aula

09.00 – 10.30 Sympozjum ESVDC
Język: angielski i polski
Doradztwo i poradnictwo na rzecz godnej pracy. Stare problemy, nowe wyzwania
Modearator: Prof. Maria Eduarda Duarte (University of Lisbon, Portugal)

Prof. David Blustein (Boston College, USA)
Wpływ pracy na życie ludzkie. Implikacje dla praktyki poradniczej, badań i polityki kariery

Prof. Kobus Maree (University of Pretoria) & Prof. Annamaria di Fabio (University of Florence, Italy)
Jak poradnictwo kariery może pozytywnie wpłynąć na poprawę warunków bytowych ludzi żyjących w biedzie? Perspektywa "napełniania szklanki do połowy pustej".

Dr Lea Ferrari, Dr Teresa Sgaramella, Prof.Salvatore Soresi, Prof. Laura Nota, Dr Maria Cristina Ginevra (University of Padua, Italy)
Nowe kierunki w dążeniu do dobrej przyszłości w życiu zawodowym. Argumentacja, odwaga i umiejętności dostosowawcze w karierze

Prof. Marcelo Ribeiro (University of São Paulo, Brazil)
Ku zróżnicowanym sposobom szerzenia godnej pracy. Propozycja doradztwa i poradnicwa zawodowego dla nieformalnych pracowników

10.30 – 11.30 Zgromadzenie generalne ESVDC i wręczenie corocznych nagród

12.00 - 12.30 Wystąpienie laureata nagrody ESVDC – prof. dr hab. Alicji Kargulowej

13.00 – 13.30 Zamknięcie i podsumowanie konferencji

14.30 – 16.00 Spotkanie międzynarodowej grupy badawczej zajmującej się "stosunkiem do pracy"; moderator: Prof. Marcel Monette (Laval University, Québec-Canada)

16.00 – 17.00 Spotkanie Rady Katedry z przedstawicielami rozszerzonej sieci UNITWIN

17.30 – 19.00 Spotkanie Rady Katedry

GALERIA

logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl