Nowe publikacje

realizowanej przez pracowników Międzynarodowej Katedry Unesco Lifelong Guidance and Counselling. Do współpracy w jej powstaniu zostali zaproszeni badacze z Francji, Włoch, Brazylii, Kanady, Portugalii, Islandii, Litwy i Polski.

 

 

 

publikacja1Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development
(ed.) Jean Guichard, Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny
Wyd. Adam Marszałek (2016)
ISBN: 978-83-8019-566-0

From a review by Professor Jolanta Lenart, University of Rzeszów

“The volume presents a multifaceted, theoretical and practical study of career counselling against the backdrop of civilisation transformations that generate its new paradigms, methods and intervention tools. The contributions address a wide range of issues related to how lifelong counselling can be used to promote sustainable development of people and their living environments. Importantly, sustainable development is an urgent problem today, and its pertinence increases as our reality grows ever more complicated while various social groups face ever greater disproportions in access to cultural goods, in particular to education and gratifying work that provides decent livelihoods. (...) The volume’s editors aptly observe that the global character of the rapidly multiplying problems calls for transnational integration and solidarity of governments and institutions and organisational networking across borders.”

Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development
Edited by
Jean Guichard
Violetta Drabik-Podgórna
Marek Podgórny

Contents

Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny
Counselling, Life Designing and Dialogue Vis-À-Vis the Idea of Sustainable Development

Part I
Theoretical Framework

 • Jean Guichard
  Career Guidance, Education and Dialogues for a Fair and Sustainable Human Development
 • Violetta Drabik-Podgórna
  Contemporary Counselling: Anthropocentric Dialogue-Sensitive Thinking
 • Alicja Kargulowa
  Constructing Counsellogy: General Assumptions in Constructing the Science
  of Counselling
 • Magdalena Piorunek
  Biographical Career Patterns: Differentiations and Emergence. Fields of Empirical Exploration
 • Andrzej Ładyżyński
  Family in Terms of Career and Career Through Family
 • Kęstutis Pukelis
  Developing a Self-Counselling Theory of Gravitation
 • Christian Heslon
  How to Introduce Subjective Aging Psychology into Lifelong Guidance and Counseling?

Part II
Interventions and Activities

 • Marcelo Afonso Ribeiro
  Precariousness, Flexibilization and Vulnerability of Work as Challenges to Career Counseling Research: Some Brazilian Contributions
 • Annamaria Di Fabio
  From Tradition to Innovation: Research on Guidance and Dialogue Counseling
 • Valérie Cohen-Scali
  Career Counseling in France: Key Research Topics
 • Maria Paula Paixão, José Tomás da Silva
  Career Guidance and Counselling in Portugal: Work in Progress?
 • Jacques Pouyaud
  A Framework for the Training and Supervision of Students and Practitioners for the Life Design Dialogues
 • Guðbjörg Vilhjálmsdótir
  Developing an Integrated Guidance System on the Internet
 • Geneviève Fournier, Daniel Côté
  Counselling and Guidance Sciences at the Heart of Globalisation: Dimensions and Aspects of Research Developed at the Centre de recherche et d’interventi on sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT)
 • Marcel Monet
  Education and Training of Guidance and Career Development Counsellors at Laval University

Abstracts in Polish

publikacja2Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery
(red.) Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny
Wyd. Adam Marszałek (2016)
ISBN: 978-83-8019-565-3

Druga z książek, które ukazały się w 2016 roku to praca pod redakcją Violetty Drabik-Podgórnej i Marka Podgórnego pt. Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery. Autorzy zamieszczonych w książce rozdziałów omawiają nowe modele organizacji pracy i kariery zawodowej, w których coraz częściej kluczowe miejsce zajmuje, nie jak dotychczas, posiadany przez jednostkę zawód, lecz nabywane i rozwijane w różnych kontekstach kompetencje. Powyższa zmiana wymusza nowe podejście do problemu poradnictwa zawodowego, które odchodząc od ukierunkowywania ku określonym zawodom, skupia się raczej na wspieraniu rozwoju - szeroko rozumianej - kariery zawodowej/życiowej. I nie chodzi tu tylko o proste dostosowanie metod czy narzędzi, lecz o przejście od modelu poradnictwa zawodowego do całożyciowego / biograficznego poradnictwa konstruowania kariery, określanego jako Life Designing.

Z recenzji prof. dr hab. Bożeny Wojtasik

„W świecie ogromnych zmian, wybór zawodu, ścieżek kształcenia, pracy, przebiega inaczej aniżeli przed okresem transformacji społeczno-kulturowej. Dawniej drogi zawodowe człowieka przebiegały najczęściej według wzorca: szkoła – zawód - praca - emerytura. Obecnie zmieniają się modele pracy, występują nowe formy zatrudnienia, następuje skrócenie czasu pracy lub wydatne jego wydłużenie, praca przenika życie prywatne, coraz częściej nie ma wyraźnego oddzielenia tych dwóch sfer życia. Bezrobocie dziurawi biografie zawodowe ludzi. Zmieniają się także zawody, niektóre zupełnie zanikają, powstają nowe, a w starych wydawałoby się dobrze znanych, pojawiają się zupełnie inne treści. Coraz częściej pracodawcy poszukują nie tyle osób z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania konkretnego zawodu, ale osób o określonych kompetencjach. Dlatego ważna i cenna jest pozycja książkowa pod redakcją naukową Violetty Drabik-Podgórnej i Marka Podgórnego, która podnosi omawianą problematykę i zachęca do głębokiej refleksji nad współczesnym rynkiem pracy i wspieraniem rozwoju kariery. (...)
Książka zawiera syntetyczny i wielostronny obraz poradnictwa kariery, zachęca do refleksji i dyskusji. Jest to bardzo cenna i wartościowa pozycja, która powinna zainteresować nie tylko teoretyków – poradoznawców, ale także doradców (...). Z pozycji tej mogą również korzystać studenci pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej.”

Spis treści

 • Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny
  Zawód czy kompetencje? Zarys problematyki
 • Augustyn Bańka
  Proaktywność i decyzyjność. Nowe miary adaptacji twórczej do rozmytej rzeczywistości rynku pracy
 • Magdalena Piorunek
  Refleksje o (nie)planowaniu biografii zawodowej. Realia – mity – dylematy
 • Henryk Jarosiewicz
  Rozwój w kierunku kompetencji
 • Agnieszka Piasecka - Robak
  „Kompetencje vs. zawód” – wybór pomiędzy tradycją a zmianą? O ocenie i uznawaniu kwalifikacji nabytych drogą nieformalną i pozaformalną
 • Marek Podgórny
  Zarządzanie wiedzą jako proces sprzyjający doskonaleniu kompetencji pracowniczych
 • Joanna Anioł
  Kompetencje rodzinne a współczesny rynek pracy. Zasoby kobiet – matek w świetle wymagań stawianych przez pracodawców
 • Violetta Drabik - Podgórna
  Pozytywne poradnictwo kariery czyli poradnictwo (coraz mniej) zawodowe.
  Od diagnozowania przeciwwskazań do zawodu do wspierania rozwoju kompetencji
logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl